Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик се позовават на принципите на законност, ефективност и прозрачност и са резултат от практиката и опита на общинската администрация. Направен е систематичен анализ, въз основа на който се установиха непълноти и неясноти в уредбата, като най-неуреден е въпросът за освобождаването на депозитите на участниците в различните хипотези, наложени от практиката, начина, реда и сроковете, по който следва да се извърши това. В тази връзка се налага допълване и доизясняване на текстовете на разпоредбите. Някои от предлаганите промени и допълнения имат за цел постигне на по-голяма справедливост по отношение на всички участници в публично оповестените конкурси и търгове с явно наддаване. Налице е необходимост от ясно регламентиране на обществените отношения, свързани с условията, реда и изискванията, във връзка с провеждането на публичните търгове с явно наддаване за имоти – общинска собственост. 


Дата на откриване: 9.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 8.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари