Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“

ОП „Общински имоти” е специализирано звено на Община Бургас за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет,  свързани с управлението, изграждането, поддържането, ремонта и реконструкцията на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти, собственост на Община Бургас, както и за осъществяване на дейности и услуги, свързани със съставянето и поддържането на картотека на нуждаещите се от жилище граждани и техните семейства.

Предметът на дейност на предприятието е определен с правилник, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008 г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016г. В съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, с Приложение №2 към правилника е определена организационно - управленската структура и численият състав на общинското предприятие. Към настоящия момент общата численост на персонала на                                ОП „Общински имоти“ е 64 щатни бройки, включително 3 щатни бройки  за длъжността „Отчетник, счетоводство“, 7 щатни бройки за длъжността „Работник, поддръжка на сгради“ и 2 щатни бройки за длъжността „Строителен техник, проектно – технически отдел“.

Причините, които налагат приемането на предлагания Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти“ са свързани, от една страна, с рационализирането на работата посредством въведените специализирани софтуерни продукти за изпълнение на определени счетоводни и проектно - технически задачи, свързани с предмета на дейност на предприятието. Това, като последица, доведе до реорганизация на част от работата, чието успешно и качествено осъществяване се установи, че може да бъде постигано с персонален състав с по-малка численост. Предвид изложеното, с проекта се предлага съкращаване на 1 щатна бройка от длъжността „Отчетник, счетоводство“ и 1 щатна бройка от длъжността „Строителен техник, проектно – технически отдел“.

От друга страна, направените анализи и разчети на възложените и изпълнени задачи, свързани с поддръжката и ремонта на общински жилищни и нежилищни имоти и др. подобни в обхвата на предмета на дейност на предприятието сочат, че за извършването им е необходим по-малък числен състав, поради което с проекта се предлага съкращаване на 2 щатни бройки от длъжността „Работник, поддръжка на сгради“.

С настоящия проект се предлага намаляване на общия числен състав на персонала на предприятието от 64 на 60 щатни бройки, като щатът на предприятието се съкращава с общо 4 щатни бройки, а именно: 1 бр. „Отчетник, счетоводство“, 2 бр. „Работник,  поддръжка на сгради“ и 1 бр. „Строителен техник, проектно – технически отдел“.


Дата на откриване: 8.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари