Обществени консултации

Правилник за изменение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”

Разпоредбата на член 52 от Закона за общинската собственост установява, че общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги. 
Предметът на дейност на ОП „Общински имоти“ – Бургас е определен с решение на Общински съвет – Бургас  по т. 65 от Протокол №11/24.07.2008 г. изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т. 8, Протокол № 16/18 и 20.12.2008 г., по т. 16, Протокол № 7/26.01.2016г. Съгласно решението предметът на дейност на предприятието включва управлението на предоставените имоти, осигуряването на оптимална заетост на предоставения сграден фонд с цел ефективното му управление, както и поддържане и ремонт на общински сграден фонд – жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието - чл. 3, т. 1, т. 2 и 6 от Правилника за дейността на ОП „Общински имоти“.
Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти” се изразяват в редуциране числения състав на персонала на Общинско предприятие „Общински имоти“, създадено с Решение на Общински съвет Бургас от 24.07.2008 г., /т. 65 от Протокол №11/.
Проектът на Правилник за изменение на Правилника за дейността на                        ОП „Общински имоти” включва:
Предложение за намаляване на утвърдения числен състав на предприятието от 64 на 58 души. Мотивите за  това предложение са  следните: 
С цел оптимизиране на работния процес и създаване на ефективна и гъвкава администрация в ОП „Общински имоти” бяха въведени специализирани софтуерни продукти. Това от своя страна доведе до възможността предприятието да осъществява успешно дейността си и с по – малко служители.
С Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Министерски съвет определи нов размер на минималната работна заплата за страната 460 лева, считано от 01.01.2017г. Тези изменения доведоха до увеличение на средствата за работна заплата. С цел оптимизиране на разходите на предприятието се предлага намаляване на числения състав на персонала на ОП „Общински имоти” със шест бройки.
Численият състав, по утвърденото от Общински съвет - Бургас щатно разписание на ОП „Общински имоти”, е 64 бройки, а организационно-управленската структура е съгласно Приложение № 2, неразделна част от правилника на предприятието. 
Предлаганите промени с Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти“ са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 


Дата на откриване: 16.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари