Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.

1. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас:
В настоящия Правилник липсват разяснения и конкретики по начина на удостоверяване на липсата на обстоятелствата от чл.5, ал. (1), т. 1-5, според които не се допускат проекти до участие.
В своята тригодишна практика Експертната комисия наблюдава подаването на проектни предложения без необходимата подготовка за реализация, без коректно оформен бюджет на проекта и липса на иновативност, като основно правило в настоящия правилник (чл. 4, т. 1). Това налага въвеждане на ограничения за брой проектни предложения в рамките на една календарна година.
За да се избегне достъп на длъжностното лице, подпомагащо дейността на Експертната комисия, до проектните документи е необходимо заявлението за кандидатстване да е придружено от кратка анотация на проекта. Това се налага от факта, че след крайния срок за кандидатстване, на сайта на Община Бургас се публикува информация за всички постъпили проекти.
Необходимо е да се въведат ясно обозначени правила за подаване на проектните предложения.
Измененията в сроковете за кандидатстване във втората сесия се налага от заключение на Експертната комисия, че тримесечният срок за изпълнение на проектите е недостатъчен и ощетяващ кандидатите, спрямо тези от първата сесия, които имат на разположение четири месеца и половина.
2. Цели, които се поставят:
Целта на изменението и допълнението на Правилника е да се подобрят и прецизират условията и реда за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас, за реализиране на културни проекти на територията на Община Бургас.
С корекциите, измененията и допълненията в текстовете на Правилника се цели по-голяма точност и яснота, непозволяващи разнопосочни тълкувания на условията, реда и минималните изисквания за допустимост за получаване на финансиране, постигане на равнопоставеност и предоставяне на еднакво време за качествено изпълнение на проектите
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предвидените изменения и допълнения на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас не изискват финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Очаквани резултати от приемането на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас са: точно изпълнение на условията и реда за кандидатстване; добра подготовка за реализация на проектите; коректно оформен бюджет на проектните предложения и възможност за иновативно творчество; равнопоставеност на кандидатстващите в двете сесии на календарната година.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас е в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Те не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg.
 


Дата на откриване: 24.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 23.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари