Обществени консултации

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предложението е направено поради непълнота в процедурата за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост. Към настоящия момент съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не съществува възможност земеделските земи да се отдават под аренда, но същевременно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи допуска отдаването под аренда на земи от общинския поземлен фонд.
Съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи отдаването на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища и ливади по ал.6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултати от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.
В чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата е определен минимален срок на договора за аренда за четири стопански години.


Дата на откриване: 12.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Горна Оряховица
Дата на приключване: 26.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари