Обществени консултации

Стратегически докумети за развитие на Община Рила за периода 2014 - 2020 г.

 
Стратегическите документи са създадени в рамките на проект „Разработване и въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документи в Община Рила“. Договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
1. Общински план за развитие на Община Рила 2014-2020г.
 
Общинският план за развитие на Рила за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво.
В него са отразенисредносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с актуалнитеобластни, регионални, национални и европейски политики за пространствено развитие наобщината, както и в съответствие със следващия планови период на ЕС. ОПР на община Рила 2014-2020 г. е разработен на база на изводите от направената оценка на изпълнениетона сега действащия Общинския план за развитие (2007-2013), актуалният анализ
на икономическото и социално развитие на общината, определените европейски,
национални и регионални цели и приоритети на развитието за периода до 2020 г.
 
2. Програма за енергийна ефективност 2014-2020г.
 
Подготовката, създаването и реализирането на програма за устойчиво енергийно развитие е важна и основна стъпка в утвърждаването на ефективната енергийна политика на Община Рила. Енергийната политика е съставена от много взаимно обвързани системи и насоки за интелигентни и устойчиви решения в областта на опазването на околната среда, икономическото развитие и иновациите, а и не на последно място, социалната политика. Програмата залага на реализирането на икономически дейности и перспективи за увеличаване капацитета на местната икономика, а заедно с това и нуждата от нови работни места.
 

3. Програма за опазване на околната среда 2014-2020г.

 
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 и актуализирана съгласно чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда. Тя е изготвена съгласно Указанията на Министерството на околната среда и водите относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда.
 
4. Програма за управление на отпадъците 2014-2020 г.
 
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.29, ал.1, т. 1 от ЗУО / Закон за управление на отпадъците /. Програмата отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда. Тя цели екологосъобразно управление на отпадъците на територията на Община Рила. Програмата е инструмент за подобряване организацията за управлението на отпадъците в Общината. Тя създава необходимите предпоставки за всички, които генерират отпадъци - промишленост, търговия и потребители, общественост - да намаляват количеството на образуваните отпадъци.
 

5. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Рила 2014-2020 г.

 
Община Рила разработва Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОДПНИЕВИБ) за периода 2014-2020 г., съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). Програмата е разработена за период от 7 години, за да идентифицира и подпомогне процеса на реализация на проекти в съответствие с целите и сроковете на действащите общински, областни и национални стратегически документи. Програмата изразява стремежа на Община Рила към развитието й като „зелен” регион.
 
6. Програма за развитие на туризма в Община Рила 2014-2020 г.
 
Програмата за развитие на туризма в община Рила обхваща периода 2014-2020 година. В нея са систематизирани визията, мисията, стратегическата цел и приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на туризма в община Рила. Това от своя страна ще доведе до общ икономически растеж на общината, повишаване на заетостта и подобряване качеството на живот на местното население.
 
 
 

 

 

 

 
 


Дата на откриване: 19.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Рила
Дата на приключване: 2.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари