Обществени консултации

Общиснки план за интегриране на ромите в Община Котел 2014 - 2020 г.

Документът е изготвен по проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Община Котел” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. 

Общинският план за интеграция на ромите прилага интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, като част от общата стратегия за борба с бедността и изключването. Планът отчита общата ситуация на тази общност в Община Котел от социално – икономическа и демографска гледна точка. Основна цел на Общинския план за интегриране на ромите в Община Котел е създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането  на  такова сътрудничество  и поддържането  на  постоянен  диалог  е  предпоставка  за  реализиране  на  стратегиите  за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Именно това поставя Общинския план за интегриране на ромите в Община Котел (2014-2020) в приоритетна за Община Котел област.


Дата на откриване: 15.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Котел
Дата на приключване: 15.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари