Обществени консултации

Политика за развитие на техническата инфратсруктура и устройствено планиране и Политика за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014 - 2020

Община Септември изпълнява Проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември” , финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики ”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07
В рамките на Дейност №2 е заложено „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики”.  Дейност 2 е насочена към изпълнението на специфична цел 1 и специфична цел 3 на проекта, както и на общата цел  - въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.
След направен преглед на стратегическите документи на общинската администрация. За обезпечаване на най-висока степен на ефективност при реализирането на проекта  се  идентифицираха приоритетно 2 области, където се установи необходимост от актуализиране на действащите общински стратегически документи и необходимост от разработването на нови общински стратегически документи, за решаване на важни според гражданите на общината местни проблеми.

Политиката за развитие на техническата инфраструктура и устройствено планиране в Община Септември за периода 2014 - 2020 г. проектира намеренията, целите и приоритетите на инфраструктурните инвестиции на общината за периода 2014-2020 г. Основната цел е да се създаде дългосрочна рамка за интегрирано развитие на инфраструктурата.
Политиката за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 г. е стратегически документ, който има за цел да определи базовите насоки и приоритети за интегрираното и устойчиво стопанско развитие. Посредством политиката се определят визия и препоръки за увеличаването на местния потенциал за привличане на нови инвестиции, активизирането на пазара на труда, насочено към разкриването на нови и устойчиви работни места, и достигането на значим икономически растеж. Стратегическият документ цели и мобилизиране на всички ресурси (институционални, природни, културни и стопански) на местно ниво, които ще допринесат за осъществяването на успешна политика за интегрирано развитие на съответната територия. Крайната цел е достигането на стандарт на живот на местното население, съизмерим със средния за страната и в дългосрочен аспект да осигури европейско ниво на развитие на местната икономика, която е двигател за повишаването на цялостния просперитет на общината.


Дата на откриване: 30.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Септември
Дата на приключване: 30.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари