Обществени консултации

Общински план за развитие на Община Стамболийски 2014 - 2020 г.

Общинският план за развитие на Община Стамболийски за периода 2014 - 2020г. определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и националната системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Съдържанието на плановия документ е съобразено с изискванията на чл.13 от Закона за регионално развитие и правилника му за прилагане.
Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчивото и интегрирано местно развитие, който се разработва за 7-годишен период.  При разработването му са отчетени специфичните политики и цели, залегнали в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г., Националната програма за развитие „България 2020“, както и предвижданията, заложени в Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие на Област Пловдив за същия период. ОПР е синхронизиран и със стратегия „Европа 2020“ и с новите аспекти на кохезионната политика на Европейския съюз.
Основната задача на ОПР е да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020г. Те са обосновани и формулирани на база извършения задълбочен социално-икономически анализ и проучването на общественото мнение.
ОПР 2014-2020г. очертава основните приоритетни направления за развитие на общината, предлага мерки и проекти за изпълнение на набелязаните специфични политики. За тази  цел е изработена подробна програма за реализация на плана в институционален и финансов аспект.
Главна цел на ОПР е да послужи за мобилизиране на собствените ресурси и местен потенциал, и да създаде предпоставки за привличане и на външна подкрепа за постигането на заложените цели. Посредством ОПР са създадени условия за използването на новите финансови  инструменти на ЕС и привличането им на местно ниво. Финансирането на местни проекти от външни източници ще е от ключово значение за бъдещото социално-икономическо развитие на територията.
 


Дата на откриване: 4.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Стамболийски
Дата на приключване: 4.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари