Обществени консултации

Проект на Наредба, с която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

В ДВ, бр. 62/27.07.2018 г. е обнародван Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Със закона се въвежда регистрационен режим за икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът определя седем дейности, които подлежат на регистрация, като за всяка от тях са предвидени общи и специални условия за регистрация.

В съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от закона, e изготвен проект на наредба на министъра на икономиката, с която се определят редът и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С проекта на Наредба се определят:

- създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

- воденето, съхранението и утвърждаването на образец на специалния регистър, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители;

- образецът на банкова гаранция и редът за усвояване на обезпеченията, които се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП.

- създава се образец на заявлението за регистрация по закона на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

- подробно са описани документите, които лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от закона следва да прилагат към заявлението и с които се установява съответствие с общите и специалните условия за регистрация по закона.


Дата на откриване: 31.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 ноември 2018 г. 15:18:37 ч.
nstpg2018@abv.bg

От Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива

Коментар: по Проект за Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход/да се чете Проект за НРУВЗЛОИДСННП/

По гл. четвърта "Производство по регистрация", чл.17 и гл. шеста "Банкова гаранция и ред за усвояване на обезпеченията по закона" от проекта за НРУВЗЛОИДСННП, във връзка с чл.8, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.6 от ЗАРИДСННП: Считаме за неправилно определянето на необходимия размер на капитала или размера на описа на активите по баланс от 1 000 000/един милион/лева и съответно 20 000/двадесет хиляди/ лева и определянето на размера на обезпечението съгласно чл.11, т.1 от ЗАРИДСННП в размер на 500 000/петстотин хиляди/ лева и съответно чл.11, т.2 и т.3 от ЗАРИДСННП в размер на 20 000/двадесет хиляди/лева, съответно чл.11, т.4 в размер на 100 000/сто хиляди/ лева за всички търговци. Изискването поставя в неравностойно положение дребния бизнес и дава приоритет на едрия бизнес. Същия текст е в нарушение на чл.19, ал.2 от Конституцията на Република България.

Предлагаме: В чл.17, чл.18, чл.19, чл.21 и  чл.22 от Проект за НРУВЗЛОИДСННП, във връзка с чл.8, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.6 от ЗАРИДСННП размера на изисквания капитал да се деферинцира, като бъде съобразен с размера на оборотите на фирмите от предходния отчетен период и се определя с процент от оборота.

Предлагаме: В чл.35, ал.1 от Проект за НРУВЗЛОИДСННП, във връзка с чл.11 от ЗАРИДСННП, размера на изискваното обезпечение за лицата по чл.2, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.5 и т.6 от ЗАРИДСННП, да се дефиринцира, като бъде съобразен с размера на оборотите на фирмите от предходния отчетен период и се определя с процент от оборота.

Предлагаме: В чл.19, ал.1, т.3 от Проект за НРУВЗЛОИДСННП във връзка с чл.8, ал.7, т.1 и т.5 от ЗАРИДСННП, разполагаемостта със собствени или наети съдове с минимален капацитет за всеки съд 50куб.м и минимален капацитет на склада от 1000куб.м, да отпадне за търговците, които са регистрирани вече по до сега действащото законодателство и регистрирани и одобрени от ДНСК. Направените инвестиции до момента се обезмислят и трябва да се правят нови такива, което е непрекъснато издевателство над дребния бизнес.

Предлагаме: В чл.22, т.3 и т.4 от Проект за НРУВЗЛОИДСННП във връзка с чл.8, ал.6, т.2 от ЗАРИДСННП, текста "минимум 10 000 бутилки" да отпадне. Такъв обем разполагаемост могат да представят само две големи фирми в България, което създава условие за пълен монопол върху дейността и отново е в нарушение на чл.19, ал.2 от Конституцията на Република България.

Предлагаме: В чл.20, ал.1 от Проект за НРУВЗЛОИДСННП, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗАРИДСННП, собствениците на цистерни, на които разходомерите на автоцистерните, с които извършват превози на нефт и нефтени продукти, до момента не са преминали проверка на метрологичен контрол, да се даде срок за извършване на тази проверка.

Предлагаме: В чл.18, ал.2 ат Проект за НРУВЗЛОИДСННП, за малките бензиностанции, строени по старото законодателство, да отпадне изискването по този член.