Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
ПМС за допълнение на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Ре

Коментари (4)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 05.2.2018 г. 18.2.2018 г.
Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“ (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 02.2.2018 г. 05.3.2018 г.
Проект на ПМС за изм. и доп. на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с ПМС № 2 от 2014 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 02.2.2018 г. 06.3.2018 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Активна)

Коментари (9)
Образование Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 05.3.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.) (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 03.3.2018 г.
Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (Активна)

Коментари (9)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 02.3.2018 г.
Проект на Наредба за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 03.3.2018 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 02.3.2018 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 02.3.2018 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Коментари (1)
Околна среда Всички заинтересовани 31.1.2018 г. 13.2.2018 г.
  ...