Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хората с увреждания, приет с ПМС № 346/2004 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 09.2.2018 г. 11.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн. ДВ. бр. 97 от 2002 г., изм. и до (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.2.2018 г. 11.3.2018 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 08.2.2018 г. 09.3.2018 г.
Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 08.2.2018 г. 11.3.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 08.2.2018 г. 22.2.2018 г.
НАРЕДБА за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал.1 от Закона за културното наследство (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 06.2.2018 г. 06.3.2018 г.
Проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 06.2.2018 г. 08.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.2.2018 г. 07.3.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 05.2.2018 г. 06.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Коментари (16)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.2.2018 г. 19.2.2018 г.
  ...