Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в учелищата по култура (Активна)

Коментари (5)
Култура Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 03.10.2019 г.
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 02.10.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 02.10.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 03.10.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Активна)

Коментари (17)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 02.9.2019 г. 02.10.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г. (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 02.9.2019 г. 02.10.2019 г.
Наредба № ………… от ………...2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 02.9.2019 г. 02.10.2019 г.
Проект на Инструкция за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и служба „Военна полиция” (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 30.8.2019 г. 30.9.2019 г.
Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 29.8.2019 г. 11.9.2019 г.
Проект на Наредба на министъра на икономиката за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжен (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 29.8.2019 г. 30.9.2019 г.
  ...