Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 10.9.2019 г. 10.10.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.9.2019 г. 24.9.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 09.9.2019 г. 09.10.2019 г.
Проект на РМС за даване на съгласие УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 ... (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Активна)

Коментари (1)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 19.9.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (Активна)

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 05.10.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (Активна)

Коментари (7)
Държавна администрация Всички заинтересовани 04.9.2019 г. 04.10.2019 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване в училищата по изкуствата (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 03.10.2019 г.
  ...