Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Консултационни документи по проекта на Закон за пътните превозни средства и проекта на Закон за водачите на моторни превозни средства (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 24.11.2017 г. 24.12.2017 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 24.11.2017 г. 27.12.2017 г.
Консултационен документ относно проект на Закон за движението по пътищата (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 24.11.2017 г. 24.12.2017 г.
Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд СЕС (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 22.11.2017 г. 22.12.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите” (Активна)

Коментари (4)
Околна среда Всички заинтересовани 22.11.2017 г. 22.12.2017 г.
Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 22.11.2017 г. 22.12.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 21.11.2017 г. 05.12.2017 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Активна)

Коментари (3)
Енергетика Всички заинтересовани 21.11.2017 г. 20.12.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014-2020 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 20.11.2017 г. 05.12.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 20.11.2017 г. 20.12.2017 г.
  ...