Новини

1.7.2011 г.

Правителството предлага нов закон за управление на отпадъците

Категория: Околна среда

Правителството одобри проект на нов закон за управление на отпадъците. Той напълно отразява разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, с която се отменят досега действалите европейски актове в тази сфера. Целите, които си поставя, е да осигури осъвременена правна рамка за създаване на „рециклиращо общество”, което да се стреми да предотвратява образуването на отпадъци и да използва генерираните отпадъци като ресурс.

Предлага се прилагане на петстепенна йерархия при управление на отпадъците, която дава приоритет на предотвратяване и намаляване количествата на отпадъците, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например, за енергия) и обезвреждане. С промените се въвеждат цели за оползотворяване и рециклиране на битови и строителни отпадъци и се насърчава политиката по рециклиране и оползотворяване на отпадъците с цел използване на пълния потенциал на страната. Регламентира се въвеждането в срок до 2015 г. на разделно събиране най-малко за хартия, метал, пластмаса и стъкло.

Проектозаконът предвижда още предприемане на мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти и подготовка на повторна употреба, ревизиране на обхвата и съдържанието на плановете за управление на отпадъците, изготвяне на програми за предотвратяване образуването на отпадъците.

Доразвиването, усъвършенстването и опростяването на законовите разпоредби допринася и за формулиране на ясни задължения за кметовете на общините, свързани с цялостното управление на битовите отпадъци на територията на съответната община. Въвеждат се изисквания за изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъци от домакинствата във всички населени места с над 10 000 жители в срок от две години от влизането в сила на закона.

Новите текстове целят подобряване и оптимизиране на работата на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на въведените схеми за събиране и третиране, които се финансират на основата на принципа „отговорност на производителя”, вкл. и на лицата, които изпълняват индивидуално целите за рециклиране на отпадъците, получени от продуктите, които пускат на пазара. Целта е постигане на по-добри резултати при изграждането на реални системи за разделно събиране на отпадъците от населението.

С новите текстове се облекчават процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци. Целта е да се намали административното натоварване на бизнеса. Премахва се необходимостта от представяне на някои документи, които се изискваха по досегашния ред на закона, а една част от дейностите преминават на по-лек, регистрационен режим.

Въвеждат се по-строги изисквания към дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничения за предаване на такива отпадъци от физически лица. По отношение на строителните отпадъци се въвеждат изисквания за селективно разделяне, за да се осигури последващото им оползотворяване.