Новини

17.11.2010 г.

Одобрен е голям проект по схема на Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие

Одобрен за финансиране е първият голям проект по схема BG161PO001/1.5-01/2010 ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас” в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по смисъла на чл. 39 на Регламент на Съвета ЕО 1083/2006.
По схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ единствен конкретен бенефициент е Община Бургас. 
Проектът предвижда набор от мерки за модернизация на обществения транспорт и насърчаване на придвижването по алтернативни начини: обновяване на подвижния състав и базите за поддръжка, изграждане на централна автобусна спирка и обновяване на автобусни терминали, въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа и на система за бърз автобусен транспорт, изграждане на велоалеи и пешеходни надлези. Предвиждат се също въвеждане на интегрирана електронна билетна система и система за информиране на пътниците в реално време по спирките и в автобусите, единен център за контрол и управление на трафика, подпомаган от системи за видеонаблюдение и контрол на обществения транспорт, както и светофарна уредба с приоритет за автобусите на градския транспорт.
Общата стойност на проекта е 131 181 116,83 лв., от които 109 523 114,02 лв. (83,49%) са безвъзмездна финансова помощ.
Предстои документацията по проекта да бъде изпратена за одобрение на Европейската комисия.