Новини

1.11.2010 г.

Предвижда се регистърът за премахване на незконните стоежи да стане публичен до края на 2010 g.

Категория: Регионално развитие

Заповедите на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ за премахване на незаконни строителни обекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на МРРБ до края на годината. С осигуряването на публичен достъп до регистъра ще може да се следи за причините за забавянето на изпълнението на заповедите на ДНСК и ще има яснота кой носи отговорност.
Регистърът на ДНСК показва, че издадените заповеди за премахване на незаконни строежи са 7000. Между 3000 и 4000 от тези заповеди са влезли в сила, а над 2500 са изпълнени, като реално са премахнати незаконните строежи. Остават около 1500 заповеди за премахване на незаконните обекти, които са влезли в сила и по тях се предприемат действия за изпълнението им. Ръководството на ДНСК си е поставило задача по тези 1500 заповеди да се предприемат много бързи действия за да се изпълнят максимален брой от тях в кратки срокове, включително и през следващите шест месеца. Всеки месец се правят проверки на големи инфраструктурни обекти, с особено обществено значение и финансирани по линия на еврофондовете като магистрали, мостове, пречиствателни станции и др.
Предвижда се засилване на контрола върху работата на общинските администрации чрез постоянни планови проверки, а резултатите от тях ще се обобщават на всеки три месеца. Ще се налагат глоби и санкции на служителите, когато те не са си изпълнили задълженията по ЗУТ.
Сред трудностите в работата на ДНСК при изпълнението на заповедите за премахване на незаконните обекти са неосигуряването на достъп до тях, както и това, че не винаги се осигурява съдействие от страна на общинската администрация. Понякога дори е трудно се откриват извършителите на незаконни строежи, за да им бъдат връчени покани за доброволно изпълнение, преди да се пристъпи към принудително премахване. Всичко това значително забавя изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване.