Новини

28.5.2010 г.

Договори на стойност около 38 млн.лв. ще бъдат подписани по Оперативна програма Регионално развитие

Категория: Регионално развитие

Заместник - министър Лиляна Павлова, в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Ректорите на 13 висши училища в страната на 02 юни 2010г.
Средствата се предоставят в рамките на схема BG161PO001/1.1-07/2009  ”Подкрепа за  осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” с бенефициенти висши училища на територията на седемте големи общини, включително Столична.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 38 322 300,73 лв., от които 32 573 955,62 лв. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
Предоставените средства ще допринесат за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на висшето образование; осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение до образователната услуга, предлагана в държавните висши училища; модернизация на информационното обслужване в библиотеките на държавните висши училища.