Новини

13.7.2010 г.

Публикувани са изискванията за кандидатстване по схема на Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Обяви

На страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) в рубрика Предстоящи търгове е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по предстояща схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по помощ BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” и проект на Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните големите и много големите български градове.
Допустими кандидати по схемата са 36 общини, центрове на агломерационни ареали, съгласно приложение 3а на ОП „Регионално развитие”.
С цел постигане на диалог, сътрудничество и консултации със заинтересованите лица, коментари по проектa на Насоки за кандидатстване и проектът за Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български градове могат да се отправят в срок до 22 юли 2010 г. (четвъртък) на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg