Новини

1.7.2010 г.

Набират се преложения по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

Категория: Обяви

Започва набирането на предложения по процедура „Покриване на международно признати стандарти" на ОП Конкурентоспособност. Общият бюджет на процедурата е 19 558 300 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект е 150 хил. лева, като програмата финансира до 75% от общо допустимите разходи. Остатъкът трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2010 г. Проектните предложения се подават в териториалните звена на ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.  Пълният пакет документи и насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма, на интернет страницата на ИАНМСП и на Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
„Покриване на международно признати стандарти" е четвъртата процедура по ОП „Конкурентоспособност", открита през тази година. По-рано през годината започна набирането на проекти за „Развитие на иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги", „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и „Технологична модернизация в големи предприятия".
До края на годината предстои да бъдат обявени още четири нови процедури по приоритетна ос 1 на програмата („Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности") и седем по приоритетна ос 2 („Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда"). В рамките на тази година ще бъдат обявени и първите процедури по приоритетна ос 3 на програмата („Финансови ресурси за развитие на предприятията").