Новини

12.1.2010 г.

Министърът на физическото възпитание и спорта утвърди актуализираната програма „Научи се да плуваш”

Категория: Обяви

Министърът на физическото възпитание и спорта утвърди актуализираната програма „Научи се да плуваш” със  заповед № РД-09-198/26.11.2009г. 
Спортните клубове, кандидатстващи с проекти по програмата „Научи се да плуваш” за 2010г., могат да открият образците на Формуляри и документите за кандидатстване по програмата на Интернет страницата на МФВС, секция „Спорт”, Главна дирекция „Физическо възпитание и спорт в свободното време”, програма „Научи се да плуваш”, 2010г.
Документи, написани на ръка, получени по факс или електронна поща не се приемат. Кандидатстването с проекти може да се извършва до 17.30 часа на 1 март.
Основна цел на програмата е начално обучение по плуване на 7-11 годишни деца.
С проекти по програмата могат да кандидатстват спортни клубове, членове на спортните федерации по плувни спортове,водна топка, триатлон и модерен петобой. Спортните клубове трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейностминимум една година, преди датата и годината на кандидатстване и да са вписани в националния регистър на спортните организации, воден от МФВС. Кандидатите могат да представят само един проект. Нямат право да кандидатстват спортни клубове с одобрени проекти по програма „Спорт за децата в свободното време” – направление „Начално обучение по вид спорт”.
Програмата се изпълнява ежегодно от 1 април на годината, за която се кандидатства до 1 април на следващата година без ограничение на населените места.
Информация за одобрените и неодобрените проекти се публикува в интернет страницата на МФВС.