Новини

19.11.2009 г.

Удължен е срокът за участие в информационен ден по ОП за международно сътрудничество

Категория: Обяви

Срокът за регистрация за участие в националния информационен ден по ОП за междурегионално сътрудничество Интеррег ІVС е удължен.
На 24 ноември 2009 година в гр.София Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"   към     Министерство на  регионалното  развитие и   благоустройството  и информационно звено “Изток” – Катовице, Полша, организират национален информационен ден по програма Интеррег ІVС във връзка с обявяването на третата покана за капитализационни Проектни предложения.
Информационният ден ще се проведе в хотел Метрополитън, зала „София” от 09:30ч., Бул. Цариградско шосе, № 64. Поканени са да участват всички организации, които могат да бъдат бенефициенти на програмата:
органите на държавната, регионалната и местната власт;
публичноправни органи съгласно определението на Директива 2004/18/ЕС (виж също определението на публичноправна организация в § 1. т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки);
Всички, които желаят да участват в събитието следва да попълнят регистрационен формуляр и да го изпратят не по-късно от 23 ноември 2009 година на факс: 02/9405694 и/или на електронна поща: lkamenova@mrrb.government.bg   
Подробна информация за предстоящи събития, пакетът от документи за кандидатстване, формуляр за представяне на проектни идеи и търсене на партньори по програмата могат да бъдат открити на интернет страницата на програмата- http://www.interreg4c.eu/ , както и на сайта на ГД „Програмиране на регионалното развитие”-  http://www.bgregio.eu