Новини

17.11.2009 г.

Обществена поръчка за повишаване на квалификацията на слутителите по ОП "Транспорт"

Категория: Обяви

На 16.11.2009 г. стартира открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Повишаване на квалификацията на служителите, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013г."
Обществената поръчка се финансира по Приоритетна ос „Техническа помощ" на оперативната програма. Бюджетът на проекта ще бъде осигурен от Европейски фонд за  регионално развитие (ЕФРР) 85% и национално съфинансиране 15%.
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил икономически най-изгодната оферта.
Документите за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ул. „Дякон Игнатий" N9.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.12.2009 г. Отварянето на офертите ще се състои на 08.12.2009 г. от 14:00 часа в сградата на   МТИТС.