Новини

21.6.2019 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност по проект /до 01.07.2019

Категория: Обяви

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“ по процедура BG05SFOP001-2.007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Подготвено е изменение на проекта чрез добавяне на нова дейност 5.

 

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ бенефициентът трябва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.

 

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят индикативни оферти за Дейност 5. „Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги“.

 

Моля да представите индикативните си оферти с детайлна разбивка на индикативните цени по съответните дейности и поддейности, съгласно приложението.

 

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 1 юли 2019 г. по официален път и/или като сканирано копие на Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 20 07, имейл A.Djildjov@government.bg.

 

Приложение:

1. Образец на индикативна ценова оферта

2. Описание на Дейност 5

3. Покана