Новини

30.1.2012 г.

Одобрени са нови 13 проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”

Категория: Европейски въпроси

Днес беше подписано Решение на Ръководителя на УО на ОПАК, с което са одобрени за финансиране нови 13 проекта по подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 4 237 780,75 лв. Финансираните проекти ще подобрят капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво чрез използване на опит и добри практики от други държави-членки на ЕС в областта на доброто управление, както и ще създадат партньорство и сътрудничество между българската държавна администрация и администрации от държави - членки на ЕС за реализиране на  съвместни инициативи в областта на доброто управление.