Новини

24.11.2010 г.

Центърът БОРКОР вече има Устройствен правилник

Категория: Правителствени

Правителството прие устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР). Концепцията за изграждането му беше утвърдена от кабинета през м. юли 2010г. като една от мерките в изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.
Задачите на центъра са свързани с анализ, планиране и разработване на мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики и противодействие на корупцията като цяло. Центърът ще подпомага държавните органи и органите на местно самоуправление при разработването на политики за превенция на тези явления и за подобряване на взаимодействието и координацията между държавните органи, гражданското общество медиите и бизнеса. Той ще прилага комплексния модел за противодействие на корупцията и организираната престъпност БОРКОР чрез утвърдените германски стандарти и експертни концепции БОРКОР.
Директорът на центъра ще се определя с акт на Министерския съвет и ще се назначава със заповед на министър-председателя. Дейността на новата структура ще се ръководи методически от Консултативен съвет с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Председател на съвета е вицепремиерът и министър на вътрешните работи. В центъра ще работят 155 служители, от които 40 ще бъдат постоянно назначени, а останалите 115 – временно преместени от други администрации.