Новини

17.11.2010 г.

Надвнесеният акциз за употребявани автомобили автомобили ще се възстановява

Категория: Правителствени

С проекта на закон се урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 година до 31 декември 2009 година.
Определен е кръгът от лица, които имат право на възстановяване на надвнесен акциз. Това са посочените като получатели в митническата декларация или данъчно задължени лица в акцизната декларация.
Определя се понятието «надвнесен акциз», което се дефинира като разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя. На практика това означава, че ще се възстановява надвнесен акциз за употребявани автомобили с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN.
Възстановяването на акциза ще се извършва въз основа на подадено писмено искане на лицето до компетентната митница, където е внесен акцизът. Искането може да се подава в шест месечен срок от влизането в сила на закона. Към него ще се прилага митническа декларация или акцизна декларация (оригинал или заверено копие) и копие от платежен документ доказващ внасянето на акциза. Надвнесеният акциз ще се възстановява с решение на началника на компетентната митница, където е внесен. В случай, че лицето заявило възстановяване има задължения към Агенция „Митници", тези задължения ще бъдат прихванати от надвнесения акциз и ще се възстановява разликата, ако има такава.
Подлежащият на възстановяване акциз ще се възстановява заедно със законната лихва в 3-дневен срок от влизане в сила на решението за възстановяване, по посочена от лицето банкова сметка. Уредена  е  и   процедурата  по  възстановяване  на  данък  върху  добавената стойност във връзка с възстановения акциз.