Новини

17.11.2010 г.

Работна група ще подготви План за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в България

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие за преразглеждане Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в Република България. Необходимостта от преразглеждане на сега действащия произтича от липсата на национален консенсус при първоначалното приемане на плана. Заложени са трудности от финансово, правно и пазарно естество в процеса на преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, които допълнително задълбочиха противоречията в периода 2009 - 2010 г. Това прави обективно невъзможна успешната реализация на прехода до 31.12.2012 г., при адекватна защита на интересите както на телевизионните зрители, така и на останалите заинтересовани страни в процеса.
С Решението се създава работна група, включваща представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на културата, Комисията за регулиране на съобщенията, Съветът за електронни медии, Комисията за защита на потребителите, предприятията, притежаващи разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, Българска национална телевизия, Българско национално радио и представителна организация на доставчици на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги.
Задачите на работната група са в срок до 31 януари 2011 г. да подготви Проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България и окончателно спиране на наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване, не по-късно от 1 януари 2015 г., както и предложения за изменение и допълнение на относимата нормативна уредба.
С оглед гарантиране на успешния преход към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България, работната група ще продължи работата си като постоянно координационно звено, което след влизане в сила на измененията в законовата и подзаконовата уредба, ще следи за изпълнението на дейностите по осъществяване на прехода, до момента на окончателното изключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване и да докладва за напредъка на всеки шест месеца.