Новини

28.10.2010 г.

Покана за набиране на ценови оферти по Оперативна програма "Административен капацитет"

Категория: Държавна администрация

ПОКАНА
за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Администрацията на Министерския съвет по Оперативна програма "Административен капацитет”, Приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.6 "Транснационално и междурегионално сътрудничество"
 

Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, по Оперативна програма "Административен капацитет, Приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.6 "Транснационално и междурегионално сътрудничество" Администрацията на Министерския съвет ще кандидатства с проектно предложение. Проектът се отнася до подобряване на капацитета на държавната администрация за осъществяване на ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз чрез използване на опита и добрите практики на други държави-членки на ЕС. Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни оферти за всички дейности, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти по отделни дейности, както и обща индикативна ценова оферта за следните дейности:
1. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП за: изпълнение на основните дейности по проекта; провеждане на дейности, свързани с информация и публичност; провеждане на одит.
2. Обмен на експертиза с Генералния секретариат по европейските въпроси (ГСЕВ) на Република Франция – предвижда се преглед на нормативната уредба и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС;  едноседмично работно посещение за обмен на практики в ГСЕВ, Франция  за  до 10 експерта; провеждане на едномесечен стаж за до 2 експерта в ГСЕВ; провеждане на  едноседмично обучение в европейски институт за обучение на държавни служители за до 20 експерта.
3. Изследване на нормативната уредба и практики на държавите-членки при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за изграждане на стратегии за влияние и ефективна защита на националния интерес в ЕС – предвиждат се 5 дневно работно посещение за до 6 експерта в 6 страни-членки; 7 дневно работно посещение в България на до 10 експерта от други държави-членки; организиране на Конференция (извън София) страната за до 80 участници съвместно с експерти от държавите-членки.
4. Разработване нормативни актове и други документи за защита на националния интерес в Европейския съюз.
5. Обновяване на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg) и създаване на Консултативен център – предвижда се провеждане на Кръгла маса в София за до 80 участника.
6. Дейности по информация и публичност - организиране на 3 конференции (2 от които извън София) с по около 80 участници (включително участници от страни-членки на ЕС) със съответните информационни материали, отпечатване на брошури и други документи, разработени в хода на проекта.
7. Извършване на одит по проекта - одитът ще бъде реализиран съгласно нормативните изисквания.
 Офертите се очакват до 5 ноември 2010 г. по факс: 02/ 980 7707 или сканирана оферта с подпис и печат на електронен адрес: k.ivanova@government.bg. Повече информация може да видите тук:
 http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=652%3A----16----&catid=6%3Aopenedprocedures&Itemid=3&lang=bg