Новини

27.10.2010 г.

Промени в изискванията за придобиване на специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за образователно-квалификационна степен „Бакалавър". Въвежда се предвидената в Закона за висшето образование възможност приемът за обучение да се извършва и без конкурсен изпит на кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
В проекта се уточнява, че продължителността от 4 учебни години на обучението за придобиване на специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" съответства на 8 семестъра, като се намалява на дневната натовареност на студентите.
Обучението по двете специалностите включва теоретична и практическа подготовка, като теоретичната подготовка е с продължителност не по-малко от 6 семестъра. Предвижда се практическото обучение по специалностите да е с продължителност не по-малка от 1 140 академични часа. Регламентира се, че преддипломният стаж е с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа и се провежда през VII и VIII семестър. Целта е по време на преддипломния стаж да затвърдят практическите умения, които са от съществено значение за упражняване на професиите.
Чрез новия документ се конкретизира съдържанието на държавните изпити за придобиване на висше образование по двете специалности. Предлаганите изменения и допълнения, касаещи продължителността на преддипломния стаж и учебните дисциплини, по които се полагат държавните изпити за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" влизат в сила от учебната 2011/2012г., като по този начин се дава възможност на висшите училища да актуализират учебната документация.