Новини

27.10.2010 г.

От догодина Националният жилищен фонд ще премине към Министерство на финансите

Категория: Правителствени

Промените са в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Ще се унифицират съдържанието на докладите на вносителите, с които те предлагат проекти на актове за разглеждане и приемане на заседание на правителството. Функциите на дирекция „Правителствена канцелария" са допълнени във връзка с изискването на Административнопроцесуалния кодекс в Устройствения правилник на всяка администрация да се уреди организацията на работа с подадените в нея сигнали и предложения. Предвижда се намаляване на  числеността на дирекция „Главен инспекторат"    с    три    щатни     бройки    предвид    поемането     на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".
Също така проектът на Постановлението предвижда Националният компенсационен жилищен фонд да премине като второстепенен разпоредител към министъра на финансите, което е в изпълнение на мярката по т. 178 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г. Тази промяна ще влезе в сила от 1 януари 2011г.
Чрез изменения в Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец" се изпълнява мярката по т. 176 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, а именно статутът на лечебното заведение да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.
С промените, включени в Постановлението, е отразено в подзаконов порядък преминаването на Института по публична администрация като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет, което следва да се осъществи по силата на последните изменения и допълнения в Закона за държавния служител.