Новини

27.10.2010 г.

Агенцията за хора с увреждания ще води регистър на лица, предоставящи помощни средства

Категория: Правителствени

Министерският   съвет   прие   Постановление   за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания.
В основните дейности на Агенцията се регламентира регистрацията на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и осъществяването на контрол върху дейностите по предоставяне на тези средства и изделия.
Прецизират се текстове, свързани с функциите на изпълнителния директор на Агенцията по отношение разработването на методиките за финансиране на проекти и програми по Закона за интеграция на хората с увреждания, както и по организацията на дейностите  по  регистрация  и  контрол  за  предоставяне  на  медицински   изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.
Регламентират се нови функции в дейностите на дирекциите от общата и специализирана администрации на Агенцията, свързани с водене на регистъра, осъществяването на контрол във връзка с договорните задължения на Агенцията по програми и проекти и др.