Новини

27.10.2010 г.

Одобрен е План 2010-2011г. за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

Категория: Правителствени

Планът за действие за 2010 г. - 2011 г. включва подобряване на условията, достъпа и развитие на формите на учене през целия живот, изграждане на система за качество на професионалното образование и обучение и трансфер на кредити.
През 2010-2011 г. ще се усъвършенства нормативната уредба, уреждаща ученето през целия живот. Ще се създадат и условия за създаване на национална система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация.
Очаква се в резултат от изпълнението на Плана за действие за 2010 -2011 г. да се увеличат както участниците в процеса на учене през целия живот, така и предлаганите възможности за обучение, да се подобрят взаимодействието и координацията между социалните партньори по въпросите на подготовката на кадри за пазара на труда.
Ще се разширят мерките за насърчаване инициативите за професионално обучение за безработни със специфични потребности на регионите и целевите групи. Предвидено е и създаване на ефективна система за кариерно консултиране и ориентиране. Очаква се да се засилят мерките за стимулиране на индивида за участие в ученето през целия живот чрез развитие на системи за валидиране на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.