Новини

27.10.2010 г.

Правителството отпуска допълнителни средства за култура в размер на 2 млн. лв.

Категория: Правителствени

Министерския съвет прие постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
С Постановлението се осигурява отпускането на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2010 г. в размер на 2 000 000 лв., за разплащане на най-неотложните текущи разходи от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата - театрални и музикални институти, музеи и художествени галерии и други държавни културни институти.
С предоставените средства ще се финансират неотложни разходи за разплащане на задължения, свързани с текущата издръжка на държавните културни институти - електро и топлоенергия, горива, материали, външни услуги, възнаграждения за авторски права, местни данъци и др. С това ще се гарантира нормалната дейност на системата до края на годината.