Новини

29.9.2010 г.

Приеха годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия и аварии

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие Годишния план за 2010г. и Годишния план за 2011г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия ( 2009-2013г.).
Основните цели на плановете са подобряване на превантивната дейност, повишаване подготвеността на изпълнителната власт, юридическите лица, едноличните търговци и населението за ограничаване на последиците от бедствия и аварии, осигуряване на защитата на живота, здравето и имуществото на населението, опазване на околната среда, културните и материалните ценности при възникване на бедствия.
Годишните планове съдържат анализ на възможните бедствия и прогнози за последиците от тях, както и мерки за защита на населението. В плановете е посочено разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на мерките; средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствия; начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт, както и реда за навременното уведомяване при заплаха или възникване на бедствие.