Новини

29.9.2010 г.

Изменя се спогодбата за избягване на двойното подоходно облагане между България и Македония

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Заместник министър-председателят и министър на финансите ще проведе преговорите и да подпише протокола от българска страна при условие за последваща ратификация.
Необходимостта от изменение и допълнение на действащата спогодба произтича от настъпилите промени в икономически условия през изминалите години и настъпилите изменения в данъчното законодателство. Взаимноизгодното двустранно сътрудничество между България и Македония изисква актуална и съобразена с променените икономически условия правна база. Актуализиране на определени разпоредби от Спогодбата ще я направят ефективен инструмент в областта на международното двойно данъчно облагане.
С предвижданите изменения се цели редуциране на данъчните ставки за данъка при източника за конкретни доходи, както и по-ефективен обмен на информация за осъществяваните икономически дейности. Предвидена е и възможността за обмен на информация, представляваща банкова тайна, което би позволило действия срещу прането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.