Новини

28.9.2010 г.

Стартира набиране на проекти по програма Спорт за хора с увреждания и деца в риск

Категория: Възможности

Бюджетът на програмата е 200 000 лв, като тя се администрира от дирекция “Физическо възпитание и спорт на учащите”. Нейната цел е чрез спорт да бъде подпомогната личната изява, социалната интеграция, мотивацията и отговорността на хората с увреждания и децата в риск за реализацията на техния потенциал в обществото.
Програмата ще се реализира в две направления - начално обучение /индивидуални и групови занимания/ за хората с увреждания и начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск.
Обект на програмата са хора с увреждания и деца в риск. Програмата ще се  реализира чрез проекти на спортни организации и спортни клубове.
Партньори на инициативата са Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, спортни организации, общинските администрации, институции и организации, имащи отношение към спорта за деца в риск и хора с увреждания и средства за масова информация. Крайният срок за подаване на проекти в МФВС е до 17.30 ч. на 29.10.2010 г.