Новини

16.9.2010 г.

Два проекта по ОП "Административен капацитет" ще подобряват електронните административни услуги

Категория: Възможности

Първият договор е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Стойността на проекта е 18 429 864,00 лева, а срокът за изпълнение – 18 месеца. Целта е до края на периода да бъдат разработени и внедрени над 100 електронни административни услуги. Други очаквани резултати от проекта са промени в нормативната база в сферата на електронното управление и предоставянето на административни услуги по електронен път, определяне на първичните администратори и вписване в регистрите на електронното правителство на услуги и данни, предоставяни от тях, създаване на стандарти за електронните услуги, както и обучение на служители от централните и общински администрации.
Вторият договор е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги (еУПД)”. Проектът е на стойност 1 228 170,50 лева. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Целта е да бъдат публикувани и достъпни чрез интернет пространствени данни в областта на железопътния транспорт.