Новини

20.5.2008 г.

EK актуализира правилата за държавна помощ

Категория: Европейски въпроси

Европейската комисия прие ново известие относно държавната помощ под формата на гаранции. Текстът установява ясни и прозрачни методи за изчисляване на елемента на помощ в гаранцията и предоставя опростени правила за МСП, включително предварително определени освободени премии (safe-harbour premiums) и единни ставки на премии за гаранции с малък размер. Новото известие бе предвидено в Плана за действие в областта на държавната помощ (вж. IP/05/680  и   MEMO/05/195) като част от усилията на Комисията за изясняване и опростяване на правилата относно държавната помощ.
 
Комисарят по конкуренцията Нели Крус заяви: „Новото известие представлява значителна стъпка, която ще позволи по-прозрачно използване на гаранциите, най-вече с цел улесняване на финансовата подкрепа за МСП“.

Държавните гаранции са важно средство за оказване на подкрепа за развитието на дружествата и за улесняване на достъпа им до финансиране. Това е от особено значение за МСП. Също така, държавните гаранции се използват от държавите-членки с цел увеличаване на ефекта от държавните бюджети. Те могат да увеличат частните заеми за МСП, без това да налага незабавно участие на държавата, тъй като плащането на гаранцията е необходимо само в случай на неизпълнение на задължението. Основната цел на преразглеждането на настоящото известие на Комисията относно гаранциите е да се дадат допълнителни насоки и правна сигурност на държавите-членки и на заинтересованите страни при оценяване на това дали гаранцията съдържа елемент на държавна помощ или не.

По-прозрачни методи

Новото известие потвърждава, че това оценяване следва да се извършва въз основа на принципа на инвеститора при пазарна икономика. Според този принцип инвестиции или друго финансиране от страна на публични органи в дружества могат да бъдат смятани за съвместими с правилата на ЕС относно държавната помощ, когато те са извършени при условия, които частен пазарен инвеститор би приел. Поради тази причина методите се основават преди всичко на правилна оценка на риска посредством рейтинг. Не е необходимо рейтингът да бъде предоставен от международна рейтингова агенция, възможно е да се използва вътрешният рейтинг на банката-заемодател, която обикновено трябва да направи рейтинг на дружествата, преди да отпусне заем.

Опростени възможности за МСП

Гаранциите са от особено значение за МСП, тъй като те често имат малък акционерен капитал и не разполагат със стабилни ресурси. Новото известие установява специални правила за МСП, които ще им помогнат да оценят по лесен начин елемента на помощ в една гаранция:

Предварително определените освободени премии (safe-harbour premiums), определени въз основа на рейтингови категории, се смятат за съвместими с пазара и следователно освободени от помощ. Освен това, те могат да бъдат използвани като референция за изчисляване на еквивалентната помощ в случай на по-ниски премии. Таблицата на освободените премии (safe-harbour premiums) е средство за опростяване. Държавите-членки могат да не я използват, ако смятат, че могат да докажат, че по-ниските премии са съвместими с пазара;
Прилага се годишна премия от 3,8 % дори при отсъствието на рейтинг, например за новосъздадени дружества;
Единна премия може да се прилага за схеми, при които гарантираната сума е под 2,5 милиона EUR за дружество. Това дава възможност за ефект на споделяне на риска в полза на малките гаранции за МСП.
За допълнителна информация и подробности виж MEMO/08/313.

Пълният текст на известието може да видите тук