Новини

28.5.2010 г.

ЕК възстанови на България 195 млн.лв. европейски средства

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Средствата, възстановени от ЕК в размер на 195 млн. лв., са за извършени плащания за последните три месеца по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Постъпилите по сметките на Държавен фонд “Земеделие” средства са от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
През този период плащания по програмата са извършвани основно по мерките 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” и 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”. Както и по мерки 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 “Обновяване и развитие на населените места” под формата на авансови плащания за общините.  
Това е втори транш на средства по ПРСР от Европейската комисия от началото на 2010г. През февруари от Брюксел бяха възстановени средства в размер на 387 997 555 лв. от двата земеделски фонда за гарантиране на земеделието и развитие на селските райони – ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Средства за извършени плащания по ПРСР се възстановяват периодично на траншове след признаване на извършени разходи от Европейската комисия.