Новини

21.4.2010 г.

Нов класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерство на отбраната

Категория: Правителствени

Правителството прие Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Той няма да се прилага за службите „Военна информация” и „Военна полиция”, които ще имат отделни класификатори.
С документа се уеднаквяват наименованията на длъжностите за военнослужещи и се доближават до тези на администрация. Запазва се тристепенната йерархия на длъжностите. На първото ниво „А” са длъжности в Щаба на отбраната, общата и специализираната администрация. На второто ниво „Б” са длъжностите в Съвместното оперативно командване, щабовете на видовете въоръжени сили и Щаба по осигуряването и поддръжката. На третото ниво „В”са длъжностите за военнослужещите от военните формирования от Българската армия.
Длъжностите за военнослужещи от Националната гвардейска част, Националния военноисторически музей и други структури, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, са определени в длъжностно ниво „А1”, а за военните академии, висшите военни училища и Военномедицинската академия – в длъжностно ниво „А2”.
Срещу всяка длъжност в Класификатора е посочен 8-цифрен код, с който се обозначават: нивото, в което се намира длъжността на военнослужещия; категорията военнослужещ; военното звание и степента в обхвата на военното звание, които военнослужещият следва да притежава; минимални изисквания за образователен ценз, номер на длъжността в съответното длъжностно ниво и звание. За длъжностите, изискващи старши офицерски звания, са определени и съответстващите им кариерни полета.
С документа се цели улесняване изготвянето на длъжностните разписания на военнослужещите, като се ползват точно определените с класификатора наименования и кодове. Извършването на подбора на военнослужещите става на базата на изискванията на Класификатора.