Новини

19.4.2010 г.

22 млн. лв. са предвидени по новите три процедури по ОПАК

Категория: Държавна администрация

Състоя се първият от поредица информационни дни за новите процедури по ОПАК. Експертите от Управляващия орган представиха Насоките и формуляра за кандидатстване по откритите процедури, както и бюджета и допустимите разходи по процедурите, както и най-често допусканите от бенефициентите грешки при изпълнение на проекти по ОПАК. 
Три процедури са насочени към държавната администрация. Те са следните „Ефективна координация и партньорство при разработване и въвеждане на политики” (подприоритет 1.3), „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” (подприоритет 2.1) и „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1).
Целта на първата процедура е подобряването на процеса на разработване и прилагане на политики, с акцент в областта на здравеопазването, образованието и културата. По нея могат да бъдат финансирани проекти на обща стойност 7 млн. лв. Минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална стойност – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.
Втората процедура е насочена към възможностите за оптимизиране на управлението на човешките ресурси в централните, областните и общинските администрации, като се акцентира върху структури в областта на образованието и здравеопазването. Общият размер на тази процедура е 5 млн. лв. Минималната стойност на проектите е 100 000 лева, максимална стойност – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.
Третата процедура цели да развие качествени и насочени към потребителя административни услуги в приходните администрации. Тя е и с най-голям размер на средствата – по нея ще се финансират проекти на обща стойност 10 млн. лв. Минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална стойност – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.
Проектни предложения ще се приемат до 17:30 ч. на 01.06.2010 г. Всички документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на програмата.