Новини

14.4.2010 г.

България ще получи близо 7,6 млн. за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Категория: Правителствени

В периода 2010-2012 г.  ще продължи финансирането по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Страната ще получи от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 7 599 858 евро безвъзмездна помощ. С приключването на Фаза 2 на програмата през 2012 фондът ще е предоставил по нея общо 14,2 млн. евро. Като резултат се очаква увеличаване на относителния дял на новооткритите пациенти с успешен изход от лечението от изходните 80% през 2004 г. до над 85% през 2012 г. Очаква се увеличаване на дела на пациентите с туберкулоза, които са получили консултиране и изследване за ХИВ от изходните данни под 1% през 2005 г. до 85% от общия брой регистрирани пациенти с туберкулоза през 2012г. Допълнително 43 800 лица от целевите групи в риск - от ромската общност, бежанци и търсещи убежище, деца на улицата, ще бъдат обхванати от дейностите по активен скрининг за риска от туберкулоза. Заложено е и потвърждаване от Националната референтна лаборатория на всички пациенти с мултирезистентна туберкулоза и стартиране на директно наблюдавано лечение с лекарства от втори ред на общо 230 пациенти с мултирезистентна туберкулоза.