Новини

7.4.2010 г.

Министерският съвет взе решение за продажбата на хотел "Шампион"

Категория: Правителствени

8-етажният хотел "Шампион" е недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за ползване и управление на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” – София. Намира се на ул. „Коломан” №1-3 в столичния район „Красно село” и е с разгъната застроена площ от 4618 кв. м и с право на строеж върху терена.
Той се предлага за продажба чрез търг с тайно наддаване, по реда на глава Пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Първоначалната тръжна цена, изготвена от лицензиран оценител, е 7 680 000 лева без ДДС.
Със средствата от продажбата ще бъдат погасени дължимите публични държавни задължения на ДП „Строителство и възстановяване”.