Новини

31.3.2010 г.

Доклад за изпълнение на Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Категория: Правителствени

Правителството одобри внесения от министъра на труда и социалната политика доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Планът е със срок на действие 2008-2009 г. В доклада се отчита изпълнение на целите на документа, чиято основна задача е да обедини усилията на институциите за провеждане на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната.
Мерките от плана бяха насочени към насърчаване равнопоставеността на мъжете и жените в икономическите дейности, в достъпа до образование и здравеопазване, съвместяването на професионалните и семейните задължения, в процесите на вземане на решения, премахване на насилието, основано на пола, и на стереотипи за ролите на жените и мъжете, повишаване информираността на обществото.