Новини

18.4.2008 г.

НПО ще могат да кандидатстват с проекти за реалзиране на Програмата за младежки дейности

Категория: Възможности

Правителството одобри програма „Младежки дейности 2008-2010 г.”, която има за цел да осъществява ефективна национална политика за младежта и да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури при успешното им развитие и реализация в обществения живот. Дейностите по програмата са насочени към подрастващите и младежите от цялата страна. Програмата предвижда дейности по 3 основни подпрограми – „Подкрепа и развитие”, „Възможности и реализация” и „Национални инициативи и кампании”.

С проекти по програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Проектите им биха имали успех, ако са с обществена значимост, съответстват на приоритетите на програмата, имат ясно дефиниран обхват, продължителност, цели и целеви групи, ако към тях е приложена подробна работна програма за осъществяването им и т. н. Няма да бъдат финансирани дейности, които са цел и приоритет на други програми на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС); дейности, свързани с управлението на социални услуги за деца; фестивали, концерти и театрални постановки с комерсиална цел; спортни лагери, екскурзии и пътувания; строителни и ремонтни работи; наеми и разходи за издръжка на офиси и др.

Финансирането от ДАМС на одобрен проект е до 12 000 лв. по първата подпрограма, до 18 000 лв. по втората и до 5000 лв. по третата. И в трите случая се изисква съфинансиране от организациите в размер на минимум 15% от сумата, отпусната от ДАМС.

Изпълнението на програмата ще бъде оценено като успешно, ако са реализирани поне 200 проекта в минимум 50 населени места. Ще се отчита също броят на младежите, обхванати пряко или косвено чрез дейности по проектите; броят на младежите в неравностойно положение и със специални потребности, участвали в програмата и др.

Програмата за младежки дейности 2006-2007 г. имаше четири подпрограми – „Младите в действие”, „Всеки е личност”, „Идеен капитал” и „Национални инициативи и кампании”. Най-голяма активност бенефициентите са проявили по втората подпрограма, която предлага безвъзмездна финансова помощ на проекти, насочени към развитието на неформалното образование за младежи. Общият брой на подадените по нея проекти е 212, което е почти 50% от всички проектни предложения. Инвестираните средства в тази подпрограма са почти 700 000 лв.

През двете години от реализирането на програмата се наблюдава разрастване на териториалния й обхват. Ако през 2006 г. НПО-тата, кандидатствали с проекти, са били предимно от София-град, София област, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, през следващата година от всяка административна област има организация, кандидатствала с проект

Правителството одобри програма „Младежки дейности 2008-2010 г.”, която има за цел да осъществява ефективна национална политика за младежта и да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури при успешното им развитие и реализация в обществения живот. Дейностите по програмата са насочени към подрастващите и младежите от цялата страна. Програмата предвижда дейности по 3 основни подпрограми – „Подкрепа и развитие”, „Възможности и реализация” и „Национални инициативи и кампании”.

С проекти по програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Проектите им биха имали успех, ако са с обществена значимост, съответстват на приоритетите на програмата, имат ясно дефиниран обхват, продължителност, цели и целеви групи, ако към тях е приложена подробна работна програма за осъществяването им и т. н. Няма да бъдат финансирани дейности, които са цел и приоритет на други програми на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС); дейности, свързани с управлението на социални услуги за деца; фестивали, концерти и театрални постановки с комерсиална цел; спортни лагери, екскурзии и пътувания; строителни и ремонтни работи; наеми и разходи за издръжка на офиси и др.

Финансирането от ДАМС на одобрен проект е до 12 000 лв. по първата подпрограма, до 18 000 лв. по втората и до 5000 лв. по третата. И в трите случая се изисква съфинансиране от организациите в размер на минимум 15% от сумата, отпусната от ДАМС.

Изпълнението на програмата ще бъде оценено като успешно, ако са реализирани поне 200 проекта в минимум 50 населени места. Ще се отчита също броят на младежите, обхванати пряко или косвено чрез дейности по проектите; броят на младежите в неравностойно положение и със специални потребности, участвали в програмата и др.

Програмата за младежки дейности 2006-2007 г. имаше четири подпрограми – „Младите в действие”, „Всеки е личност”, „Идеен капитал” и „Национални инициативи и кампании”. Най-голяма активност бенефициентите са проявили по втората подпрограма, която предлага безвъзмездна финансова помощ на проекти, насочени към развитието на неформалното образование за младежи. Общият брой на подадените по нея проекти е 212, което е почти 50% от всички проектни предложения. Инвестираните средства в тази подпрограма са почти 700 000 лв.

През двете години от реализирането на програмата се наблюдава разрастване на териториалния й обхват. Ако през 2006 г. НПО-тата, кандидатствали с проекти, са били предимно от София-град, София област, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, през следващата година от всяка административна област има организация, кандидатствала с проект