Новини

31.3.2010 г.

Откриха нови процедури по ОПАК

Категория: Обяви

Петте нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са насочени към държавната администрация. 
Проектни предложения по първата и третата открита процедура могат да подават централните администрации, по втората – централните, областните и общинските администрации, а четвъртата и петата процедура са насочени към конкретни бенефициенти – съответно администрацията на Министерски съвет и Министерството на финансите. Крайният срок за подаване на предложенията и по петте процедури е до 17.30 часа на 1.06.2010 година.
Първата процедура е  "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” и е на стойност 7 млн. лв. Тя цели да подобри процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство с всички заинтересовани страни, както и да спомогне за изпълнението на целите на Лисабонската стратегия и подготовката на България за участие в стратегия ЕС 2020.
"Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация" е втората процедура. Тя е на стойност 5 млн. лв., с които ще се оптимизира  управлението на човешките ресурси в администрацията с акцент в областта на образованието и здравеопазването. Освен това тази процедура ще допълни мерките по предходната и ще създаде условия за постигане на устойчиви резултати в двете сфери.
Третата процедура - „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” е на стойност 10 млн. лв. По нея централните администрации ще могат да кандидатстват с проектни предложения за развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги. Целта е да се подобрят услугите, предлагани от приходните администрации на гражданите и бизнеса, в т.ч. чрез изграждане на капацитет за прилагане на електронното управление. Така ще бъде създадена основа за изграждане на съвременна и устойчива приходна администрация и ще се повиши събираемостта на приходите в бюджета на държавата.
„Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”
 е четвъртата процедура. Тя възлиза на стойност 4 500 000 лв. Целта е да повиши качеството на управление на човешките ресурси в администрацията, както и да подобри системата на длъжностите и нейното функциониране.
Петата процедура е на стойност 1 млн. лв. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” е свързана с повишаването на капацитета на държавната администрация чрез проучване и използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на доброто управление. Акцентът тук е поставен върху подготовката на страната за влизане в еврозоната.
Предвижда се в рамките на тази година администрацията да има възможност оптимизира работата си чрез ОПАК като кандидатства с проекти по програмата на обща стойност 48 млн. лв., от които 37 млн. лв. – за централните, областните и общинските администрации и 11 млн. лв. за конкретните бенефициенти.