Новини

25.3.2010 г.

Безработните лица ще трябва да полагат обществено полезен труд в размер на 14 дни месечно

Категория: Правителствени

От 01.05.2010 г. се увеличава срокът, в който безработни лица в трудоспособна възраст следва да полагат обществено полезен труд. Вместо да полагат  5 дни труд месечно по 8 часа ще трявба да работят 14 дни по 4 часа дневно. При двукратен отказ от полагане на такъв труд, се въвежда санкция.
С измененията се прецизират разпоредбите по отношение предоставянето на социални помощи и социални услуги и се синхронизират текстовете с приетите изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане. Разписват се по-подробно изискванията за регистрация в дирекция „Бюро по труда”. В програмите се включват дейности по ограмотяване и придобиване на ключови компетентности по реда на Закона за насърчаване на заетостта, които могат да бъдат финансирани и със средства от европейски и други международни фондове. Отпада ограничението в срока за подпомагане на тази категория лица от 01.01.2011 г.
Прецизират се условията за достъп до социални помощи, касаещи извършването на сделки за възмездно или безвъзмездно прехвърляне на право на собственост, като се въвежда изключение във връзка с осигуряването на достъпна среда за лица с трайни увреждания. С оглед на по-добрата защита на хората с трайни увреждания в трудоспособна възраст, се увеличава срокът, в който те следва да се регистрират като безработни след изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК.
Отпада ограничението относно пътуването в чужбина в съответствие с европейските принципи в областта на свободното движение на хора.
Регламентира се редът за планиране на областно и на общинско ниво на дейностите по развитие на социалните услуги, като се въвеждат изисквания по отношение на организацията, участието на заинтересованите страни, сроковете и отговорните институции и минималното съдържание на съответните стратегии. Цялостната дейност по развитието и предоставянето на социални услуги се поставя в зависимост от конкретните потребности на всяка област и община, обвързване на цели и задачи с конкретно измерими индикатори, финансово и ресурсно обезпечаване на заложените мерки, отговорност, координация между различните структури на централната и местна власт, проверка и контрол.