Новини

25.3.2010 г.

Нивата на минималните и максималните размери на заплатите в държавната администрация се запазват

Категория: Правителствени

Правителството прие постановление за заплатите в бюджетните организации и дейности. С него, считано от 1 януари 2010г., се запазват достигнатите досега нива на минималните и максималните размери на основните възнаграждения на работещите в държавната администрация, регламентирани в Постановление №46 от 2009 г. Утвърдените разходи за заплати могат да се разходват по месеци до 90%.
Увеличение на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност ще е възможно при намаляване на числеността на служителите. Необходимият финансов ресурс ще е за сметка на икономии от средствата за заплати.
В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, постановлението предвижда по предложение на кметовете общинските съвети да могат да утвърждават разходите за заплати както за делегираните от държавата дейности, така и за местните дейности, финансирани чрез бюджетите на общините. По този начин на местната власт се дава възможност да определя политиката по доходите в своите системи и в зависимост от утвърдените средства за заплати сама да преценява количеството и цената на човешките ресурси, с които ще изпълнява възложените им задачи. Същият принцип е валиден и за членовете на правителството и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
С приетото постановление политиката по доходите в бюджетните организации и дейности за 2009 г. ще се запази и през тази година, което е предпоставка за ускорена реформа в сферата на държавната администрация и за установяване на принципа за заплащане съобразно резултатите.
За работещите по законите за отбраната и въоръжените сили, за МВР и за ДА „Национална сигурност” ще бъде подготвено отделно постановление.
Постановлението е прието на вносител.